Summer camp Slivenec August 2021

23.8.-27.8.

2021

Parametry

měsíc
srpen
datum
23.8. - 27. 8. 2021
čas
8 - 17 hod.
místo konání
K Hájům 12, Praha 13
telefon
777 673 953
email
pobyty@cckpraha1.cz
1800 Kč
Počet
Není skladem

Last time this product was added to a cart: 2021-03-10

Rescuers in Action- Daily summer camp for children from 4 to 12 years.

Záchranáři v akci -  příměstský tábor pro děti ve věku od 4 - 12 let.

Location: Základna Červeného kříže, K Hájům 12, Praha 5

Místo: Základna Červeného kříže, K Hájům 12, Praha 5

Food: lunch, 2 snacks, drinks available all the day.

Jídlo: oběd, 2 svačiny, pitný režim.

Insurance for children: yes

Pojištění dětí: ano

Main theme:

The daily summer camp is focused on preventative activities - life rescue, fire rescue and road safety. During the week, various fun games are sheduled for children as well as meetings with a policeman, a fireman and a rescuer. Children will gain a lot of interesting and important information for their everyday life and will also learn how to save a life.

Tematické zaměření:

letní příměstský tábor pořádáme v duchu preventivní činnosti - záchranářství, hasičiny a dopravní výchovy. V průběhu týdne si děti nejen hrají, ale setkají se i s policistou, hasičem a záchranářem, dozví se důležité informace pro všeobecný život a naučí se i život zachraňovat. 

Operational information:

Leaders and instructors - our team consists of 6 persons (a leader, instructors, a medic and a food specialist), 1 instructor max. per 10 kids

Daily meal:

- 2 snacks (mornings and afternoons)

- lunch - soup + main dish (we can respect children´s special diet)

- drinking regime (water, tea, juice)

Transportation - shuttle bus provided to the camp site from your workpalce in the mornings and back in the afternoons

Time shedule - we pick up the children in your company at 8:00 - 8:15 AM and bring them back at 4:45 - 5:00 PM.

When handing over the children, information about the child and activities during the day is provided.

Program starts at 9 AM and ends at 4 PM.

Throughout the camp, we make photodocumentation that we share on an online secure album.

Information for parents: parents are informed about acitivities via email.

Price: 1800,-/child

Provozní zajištění:

Vedoucí a instruktoři –  tým:  6 osob (hlavní vedoucí, instruktoři, vedoucí, zdravotník a svačinář), 1 instruktor na maximálně 10 dětí

Strava denně:

2x svačina (dopolední a odpolední)

- teplý oběd polévka + hlavní chod (zajištění diet dle potřeb dětí)

- pitný režim po celý den (voda, šťáva, čaj)

Doprava – zajištění dopravy na místo tábora autobusem od firmy v ranních hodinách a zpět v odpoledních hodinách

Časový harmonogram – v 8:00 - 8:15  vyzvednutí dětí na firmě  - návrat v 16:45 - 17:00 hodin 

Při předávání dětí jsou poskytovány informace o dítěti a aktivitách přes den

Program je začíná v 9:00 a končí v 16:00 hodin

Fotodokumentace: po celou dobu tábora pořizujeme fotodokumentaci, kterou sdílíme v on-line zabezpečeném albu.

Informace pro rodiče: rodiče jsou informováni o aktivitách e-mailem

Cena: 1800,-/dítě 

Cancellation Policy in case of cancellation from parents

In case you will cancell your child´s participation on summer camp we will refund you

  • 100 % of summer camp price, if cancelled more than 14 days before summer camp beginning;
  • 75 % of summer camp price, if cancelled 7 to 14 days before summer camp beginning;
  • 50 % of summer camp price, if cancelled 4 to 6 days before summer camp beginning;
  • 25 % of summer camp price, if cancelled less than 4 days before summer camp beginning;

If you miss start of summer camp without cancelling, we refund no fee.

If child interrupts his/her participation during the camp, we refund proportional part of the fee.

Storno podmínky v případě zrušení tábora ze strany zákonného zástupce účastníka

V případě, že dojde ke zrušení účasti účastníka na táboře jeho zákonným zástupcem, bude zákonnému zástupci účastníka a Objednateli vráceno:

  • 100 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena více než 14 dnů před zahájením tábora;
  • 75 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena 7. až 14. den před zahájením tábora;
  • 50 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena 4. až 6. den před zahájením tábora;
  • 25 % z ceny za tábor, bude-li účast účastníka na táboře zrušena méně než 4 dny před zahájením tábora.

V případě, že účastník nenastoupí na tábor v daném termínu bez omluvy, cenu za tábor za daného účastníka Dodavatel nevrací.

V případě, že účastník přeruší svou účast na táboře v jeho průběhu, vrací Dodavatel poměrnou část ceny za tábor za daného účastníka za nevyužité dny.